Säännöt

Säännöt nyt myös thaiksi alempana 

Keski-Suomen Thai Seura Ry, säännöt

1.     Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Thai Seura ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2.     Tarkoitus
- edistää maahanmuuttajien ja thaimaalaisten kotoutumista ja ehkäistä syrjäytymistä
- edistää thaimaalaisten oman kulttuurin säilyttämistä
- edistää thaimaalaisten työllistymisen yleisiä edellytyksiä
- antaa suomalaisille tietoutta thaimaalaisesta kulttuurista ja tavoista
- edistää kulttuurillista, akateemista ja sosiaalista kanssakäymistä suomalaisten ja 
  thaimaalaisten välillä

3.     Tarkoituksensa toteuttamiseksi
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää omaan kulttuurinsa liittyviä tapahtumia ja juhlia sekä kurssi-, kerho-, leiri- ja harrastustoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös järjestää työllistymiseen liittyvää neuvontaa ja informaatiotilaisuuksia thai kulttuurista. Yhdistys on myös yhteistyössä viranomaisten ja muiden vastaavien järjestäjien kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, järjestää maksullisia tapahtumia, arpajaisia sekä myyjäisiä ja illanviettoja. Lisäksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi harjoittaa järjestämissään tilaisuuksissa ravitsemis- ja anniskelutoimintaa asianmukaisen luvan saatuaan.

4.     Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5.     Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6.     Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

         7.     Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt . Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8.     Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9.     Tilikausi ja tilitarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokosta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10.  Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi - toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänitä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni vaaleissa kuitenkin arpa.

11.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokousta koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenelle postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

12.  Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo – ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.     Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/toiminnantarkastajat 

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4 ) enemmistöllä annetuista äänistä Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


๑.      สมาคมคนไทย (ภาคกลาง) ประเทศฟินแลนด์

๒.    วัตถุประสงค์ของ (การจัดตั้ง) สมาคมคือ

·      เพื่อส่งเสริมการปรับตัวให้เข้ากับสภาพชีวิตและสังคมที่นี่ ทั้งของกลุ่มผู้ย้ายเข้าประเทศ (กลุ่มอื่น) และของคนไทย และป้องกันการปลีกตัวออกจากสังคม

·      เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมไทย

·      เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่การได้รับการจ้างงานของคนไทย

·      เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี  วัฒนธรรมไทย  และแนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยแก่คนฟินน์

·      เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม, ทางวิชาการ  และทางสังคมระหว่างคนฟินน์กับคนไทย

๓.    ข้อตระหนักถึงการจัดตั้งสมาคม

·      เพื่อจัดงานประเพณีของคนไทย และกิจกรรมอื่นๆ เช่น งานลอยกระทง งานสงกรานต์ การทำบุญ การสอนพิเศษ  จัดค่าย และงานอดิเรกต่างๆ

·      ให้การแนะนำ และประชาสัมพันธ์  ในการหางาน

·      จัดประชุม และสัมนา  เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

·      สมาคมจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ  และสมาคมอื่นๆ

·      เพื่อที่จะหารายได้เข้าสมาคม จะมีการเก็บค่าสมาชิก,รับบริจาคเงินช่วยเหลือ,ขายบัตรเข้าร่วมกิจรรม(รวมทั้งบัตรชิงโชคต่างๆ) ,ซุ้มขายของ,งานสังสรรค์,อบรมความรู้  (ด้านวิชาการ, งานฝีมือ, การทำอาหารไทย และอื่นๆ )

·      รายได้จากบัตรชิงโชคต่างๆ หลังจากที่ได้รับอนุญาติแล้ว

·      หลังจากที่สมาคมได้รับอนุญาติแล้ว จะสามารถขายอาหาร และเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮออล์

๔.    สมาชิก

       สำหรับสมาชิก ท่านที่ยอมรับวัตถุประสงค์ และกฎระเบียบของสมาคม สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมได้   คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้ตัดสินใจในการยอมรับสมาชิกใหม่เข้าร่วมสมาคม

๕.    การยกเลิกการเป็นสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับประธานหรือคณะกรรมการ หรือโดยการแจ้งในที่ประชุมของสมาคม ซึ่งต้องลงบันทึกในรายงานที่ประชุม คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบุคคลจากการเป็นสมาชิก ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ เช่น สมาชิกไม่ชำระค่าสมาชิก,ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อตกลง, ทำความเสื่อมเสียให้กับสมาคม หรือไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ สามารถไล่ออกจากการเป็นสมาชิกได้ทันที

๖.     ค่าสมาชิก

จัดการประชุมใหญ่ประจำปี  มีมติการจ่ายค่าสมาชิกประจำปี หรือเรียกเก็บค่าสมาชิกประจำปีเป็นจำนวน ครอบครัวล่ะ ๑๐ ยูโร ต่อ ปี

๗.    คณะกรรมการ

คณะกรรมการจะเป็นผู้ดำเนินงาน จะประสานงานของสมาคม และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารในสมาคม  อย่างน้อย ๔ คน และไม่เกิน ๑๐ คน , ประธาน และสมาชิก ก็ต้องเลือกตั้งสมาชิก อย่างน้อย ๔ และไม่เกิน ๑๐  ส่วนวาระการทำงานของคณะกรรมการ จะจัดเลือกตั้งขึ้นทุกๆ ปี  และส่วนตำแหน่ง สำคัญในสมาคม เช่น ประธาน , รองประธาน , เลขานุการ การเงิน และตำแหน่งต่างๆ  ทางคณะกรรมการจะมีการจัดตั้งกันขึ้นมาเอง  อาจจะมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย “ประธาน” หรือ “รองประธาน” จะเป็นคนเรียกให้มาประชุม  เมื่อเห็นว่าทางสมาชิกมีการเรียกร้องเกินครึ่งของมติ และการตัดสิน ต้องมีคณะกรรมเข้าร่วมมากกว่า 50 ในการตัดสิน ต้องตัดสินใจโดยการเลือกเอาเสียงข้างมาก  ถ้ากรณีที่เสียงเท่ากัน “ประธาน” สามารถเป็นผู้ตัดสินใจ  (ในกรณีการเลือกตั้งต้องจับสลาก)

๘.    การเซ็นต์เอกสารแทนสมาคม

การเซ็นต์เอกสารแทนสมาคม ในแต่ละครั้ง  ผู้ที่มีสิทธิในการเซ็นเอกสารได้คือ ประธาน รองประธาน เลขานุการ หรือเหรันยิก  แต่ต้องมี ๒ คนขึ้นไป พร้อมต้องมีตรายางของสมาคมประทับตราทุกครั้ง เอกสารจึงจะถูกต้อง และครบสมบูรณ์

๙.        งบการเงิน และการตรวจสอบ
การจัดทำงบบัญชี ของสมาคม ต้องมีการปิดงบบัญชี ทุกสิ้นปี  รวมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และสรุปรายงานประจำปี  ต้องส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 อาทิตย์   เพื่อที่จะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสรุปผลเป็นลายลักษณ์ อักษร ส่งคืนให้กับทางสมาคมก่อน อย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

๑๐.  การประชุมของสมาคม

การประชุมของสมาคมจะถูกจัดขึ้นทุกปี  ช่วงระหว่าง เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม  ตามวันที่ และเวลา ที่คณะกรรมการได้แจ้งไว้  จะมีการจัดประชุมพิเศษ สามารถจัดขึ้นได้ เมื่อทางสมาคมมีความต้องการ หรือว่า คณะกรรมการเห็นสมควร หรือ(1/10) ของสมาชิกเห็นสมควร และแจ้งหัวข้อการประชุมให้แก่ คณะกรรมการ แล้วทางคณะกรรมการต้องจัดขึ้นภายใน 30 วัน ในการประชุมแต่ละครั้งสมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงได้เพียง ๑ เสียง แล้วถ้ามีการ มติ และการตัดสิน ต้องมีคณะกรรมเข้าร่วมมากกว่า 50 % ในการตัดสิน ต้องตัดสินใจโดยการเลือกเอาเสียงข้างมาก ถ้ากรณีที่เสียงเท่ากัน “ประธาน” สามารถเป็นผู้ตัดสินใจ (ในกรณีการเลือกตั้งต้องจับสลาก)

๑๑.      การแจ้งให้สมาชิกเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการต้องแจ้งการประชุมอย่างน้อย ๗ วัน  โดยการส่งอีเมล์ให้ทราบล่วงหน้า  หรือจดหมาย ให้เป็นรายลักษณ์อักษร หรือการโทรศัพท์แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

๑๒.การประชุมประจำปี

๑)      ในการประชุมประจำปี  ต้องมีการเปิดประชุม

๒)   การเลือกประธาน  เลขานุการ  และผู้ตรวจรายงานการประชุมต้องมี ๒ คน  แต่ถ้ามีความต้องการ ก็สามารถเพิ่มผู้นับเสียงอีก ๒ คน

๓)    การประชุมประจำปีที่มีสิทธิตามกฎหมาย

๔)    ประธานจะแจ้งระเบียบวาระในการประชุม

๕)    แจ้ง และสรุปผลประกอบการของทางสมาคม

๖)       แจ้งสรุป สมาชิกในการพ้นภาระหน้าที่ (หมายถึงผลประกอบการของปีนั้นๆ ปิดงบไปแล้ว)

๗)    คณะกรรมการแจ้งหัวข้อแผนงาน งบประมาณ ค่าสมาชิก สำหรับปีต่อไป

๘)    มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ

๙)        เลือกผู้ตรวจสอบบัญชีสองคนและรองอีกสองคน

๑๐)  อื่นๆ

กรณีที่สมาชิกต้องการรายงานหัวข้อการประชุมเพิ่มเติม จะต้องแจ้งกับทางคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อที่คณะกรรมการจะได้แจ้งกับสมาชิกท่านอื่นๆ ล่วงหน้า

๑๓.   การเปลี่ยนกฏและการยกเลิกสมาคม

การเปลี่ยนกฏ และการยกเลิกสมาคมก จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมอย่างน้อย ๓ ใน ๔ จากจำนวนสมาชิก

ทั้งหมด และตัดสินโดยเลือกเสียงส่วนมาก ในจดหมายเชิญต้องมีการแจ้งล่วงเกี่ยวกับการเปลี่ยนกฎหรือการยกเลิกสมาคม เมื่อมีการยกเลิก กองทุนในสมาคมที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ตามการตัดสินของสมาคมที่เห็นสมควร และบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Comments